DSC05004

ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głuchołazach
zawiadamia,
że w dniu 28 czerwca 2017r. o godz.1100
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach
odbędzie się
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ



Proponowany porządek obrad: 


1. Sprawy regulaminowe:
    a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
    b) przedstawienie porządku obrad;
    c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


2. Przyjęcie ślubowania nowo wybranej radnej.
3. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie finansowe spółek : GTBS, Wodociągi, Komunalnik za 2016 rok.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Głuchołazy.
6. Ocena funkcjonowania jednostek OSP w 2016 r., ich wyposażenie i zapotrzebowanie w sprzęt oraz wykorzystanie środków.
7. Ocena gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez Gminę Głuchołazy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.
10.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:


1) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017r.;
2) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2017-2020;
3) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupów w Gminie Głuchołazy;
4) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanów w Gminie Głuchołazy;
5) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burgrabice w Gminie Głuchołazy;
6) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charbielin w Gminie Głuchołazy;
7) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy;
8) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy;
9) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów w Gminie Głuchołazy;
10) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowice w Gminie Głuchołazy;
11) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy;
12) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętów w Gminie Głuchołazy;
13) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie w Gminie Głuchołazy;
14) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywna w Gminie Głuchołazy;
15) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polski Świętów w Gminie Głuchołazy;
16) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy;
17) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Las w Gminie Głuchołazy;
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Kamienica w Gminie Głuchołazy;
18) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilamowice Nyskie w Gminie Głuchołazy;
19) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie;
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VII/59/15 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007– 2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-090/13;
20) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/47/15 dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
21) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne;
22) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/48/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości:
23) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie   odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny   wielodzietne;
24) projekt uchwały Rady Miejskiej w  sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/48/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w  sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości:


11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Szul

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielania zwolnień radnym od pracy zawodowej
w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz.446 |