mpips
W dniu 20.06.2017r.  pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Głuchołazy reprezentowaną przez Burmistrza Głuchołaz – Edwarda Szupryczyńskiego zostało zawarte Porozumienie na realizację  zadania publicznego  pn. „Razem w trosce o lepsze jutro”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Gmina Głuchołazy przystąpiła do ogłoszonego wcześniej na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie otwartego konkursu ofert i jako jedna z czterech gmin z województwa opolskiego otrzymała dofinansowanie  na zaproponowane przez siebie zadanie w wysokości 28.500 zł.

Założono, że głównym celem zadania „Razem w trosce o lepsze jutro” będzie rozwój  działań profilaktycznych, które mają przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej  na temat zjawiska  przemocy w rodzinie. W związku z tym w ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1.      Opracowanie „Raportu na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Głuchołazy”. Raport  obejmować będzie  przeprowadzenie badań na wyłonionej grupie ryzyka obejmującej osoby najczęściej doświadczające przemocy w rodzinie.

 

2.      Przeprowadzenie warsztatów  dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych. Przewidziano 2 warsztaty : „Rodzice na starcie” oraz „Stop - szanować, towarzyszyć, opiekować, pomagać”.

 

3.      Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów z zakresu umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach kryzysowych. Warsztaty mają także pomóc w obaleniu błędnych przekonań i mitów dotyczących przemocy w rodzinie.

 

4.      Na koniec projektu zaplanowano zorganizowanie konferencji poświęconej zjawisku przemocy w rodzinie, na której m.in. zostanie zaprezentowany opracowany Raport. 

 

Projekt będzie realizowany przez osiem miesięcy w okresie od czerwca do grudnia 2017r.