DSC05004

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
 2. przedstawienie porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za I kwartał 2018 r.

4. Informacja o stanie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE za lata 2017-2018.

5. Informacja o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu uchwały dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2018 r.

6. Sprawozdanie z działalności OPS w Głuchołazach za 2017 r.

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  
 • Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za 2017 r.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017, za rok 2017 r.
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2017 r.

7. Sprawozdanie z realizacji programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodzina+” i „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

 1. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020;
 2. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;
 3. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 r.;
 4. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2018-2022;
 5. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego;
 6. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury;
 7. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Gminy Głuchołazy”;
 8. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie działek nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rejonie działki nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego;

 11. Wolne wnioski i informacje.

 12. Odczytanie protokołów pokontrolnych.

 13. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Frankiewicz