Zgodnie z  § 21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Głuchołazy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/297/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, budynkami zamieszkania zbiorowego, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na swoich nieruchomościach

więcej