DSC04989

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach Uchwały Nr XXIV/236/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach. Zmiana planu dotyczy obszarów położonych w granicach wskazanych na załącznikach graficznych do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  umig@glucholazy.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

                                                                                                       Burmistrz Głuchołaz

                                                                                                 mgr Edward Szupryczyński