20170331 144615 

W dniu 31 marca 2017 roku Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki reprezentując Burmistrza Głuchołaz uczestniczył w odsłonięciu pamiątkowej tablicy usytuowanej przed głównym wejściem Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach. Tablica została odsłonięta w dniu podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy

wymienioną placówką medyczną a Politechniką Opolską, które ze strony szpitala podpisał dyrektor mgr Mariusz Grochowski, a ze strony opolskiej uczelni JM Rektor prof. dr hab. Marek Tukiendorf. W wydarzeniu tym uczestniczyli również dyrektor szpitala ds. medycznych Andrzej Gałecki; dyrektor Instytutu Fizjoterapii PO dr hab. prof. nadzw. Jan Szczegielniak, który dodatkowo pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii oraz dr hab. prof. nadzw. Mariusz Migała – zastępca kierownika DUL i kierownik Katedry Podstaw Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Podpisana umowa umożliwia realizację praktyk zawodowych, zajęć klinicznych oraz badań naukowych studentom, a także pracownikom szpitala i Politechniki Opolskiej. Dzięki temu studenci uzyskają pełne przygotowanie zawodowe do przyszłej pracy w zawodzie fizjoterapeuty, a pracownicy placówki oraz uczelni zyskają dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych w zakresie rehabilitacji w chorobach płuc, chorobach układu krążenia, dysfunkcji narządu ruchu. Podpisane porozumienie jest efektem wieloletniej już współpracy pomiędzy obiema instytucjami, a inicjatorami podpisania oficjalnej umowy stali się głuchołazianie, pracownicy szpitala i opolskiej uczelni. Są to dr hab. prof. nadzw. Jan Szczegielniak, kierownik Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach oraz kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO, a także dr hab. prof. nadzw. Mariusz Migała – zastępca kierownika DUL i kierownik Katedry Podstaw Fizjoterapii wspomnianego wydziału. Należy dodać, że podpisane porozumienie i fakt utworzenia w głuchołaskiej placówce medycznej instytutu naukowo-dydaktycznego jest dużą nobilitacją dla Głuchołaz, potwierdza też wysoki poziom świadczonych usług w głuchołaskim szpitalu. Ponadto udowadnia, że także w małym mieście można prowadzić pracę naukowo-dydaktyczną, wnosząc tym samym wkład w rozwój polskiej nauki. I co warto podkreślić z dużą korzyścią dla pacjentów, studentów i mieszkańców.