DSC05015o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwały Nr XXXVII/275/17 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XIV/154/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy w terminie do dnia 26 kwietnia 2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

Wnioski i uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: umig@glucholazy.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2017r.

 

                                                                                                                               Burmistrz Głuchołaz

                                                                                                                         mgr Edward Szupryczyński