DSC05004Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
 2. przedstawienie porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

2. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja o realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy za I kwartał 2017r.

4. Ocena działalności OPS w Głuchołazach za 2016r.

 • Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 r.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2016r.
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla gminy Głuchołazy.

 

5. Ocena realizacji programu Rodzina +, Senior +

6. Informacja o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu uchwały dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2017.

7. Informacja o stanie przygotowań do realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

 1. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2017r.;
 2. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2017-2020;
 3. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
 4. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru;
 5. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego teren w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej - Curie, Targowej;

 

11. Odczytanie protokołów pokontrolnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

                                                                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul