Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy w 2018 r.

Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 18.000,00 zł (słownie zł: osiemnaście tysięcy 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości

więcej