DSC05004

ZAWIADOMIENIE

w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 09.30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
odbędzie się

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

Porządek sesji:

1.Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)    przedstawienie porządku obrad

c)     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Ocena działalności Centrum Kultury w Głuchołazach w 2018 r. oraz plan działania
na 2019 r.

3. Informacja o działaniach Gminy Głuchołazy planowanych i podejmowanych, mających na celu poprawę jakości powietrza w Gminie Głuchołazy.

4. Ocena funkcjonowania sportu oraz informacja o działalności GOSiR w 2018 r.

5. Ocena o realizacji Programu „Odnowa Wsi” w Gminie Głuchołazy w 2018 r. oraz Informacja o wykorzystaniu środków funduszy sołeckich w 2018 r.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Głuchołazach za okres od 19.12.2018 r. do 11.03.2019 r.

7. Informacje Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach poprzez zmianę siedziby.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchołazy i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września
2019 r.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy”.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 r.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Głuchołazy.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Gierałcicach na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Gierałcicach.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Migała