foto 1

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00

Fax 077 409 21 01

e-mail: so@glucholazy.pl

 

 

 

2. Przedmiot przetargu:

Marka i typ pojazdu: Jelcz 005 pożarniczy;

Numer rejestracyjny OEM 8295;

Nr identyfikacyjny (VIN) 10864;

Kolor: czerwony;

Rodzaj paliwa: olej napędowy;

Moc silnika: 110 kW ;

Rodzaj silnika: Z.S;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna;

Rok produkcji: 1987 rok;

Rodzaj nadwozia: specjalny;

Data pierwszej rejestracji: 23.10.1987;

Przebieg w km: 16383 km

Badanie techniczne ważne do: 06.04.2019 roku.

 

Wyposażenie:

  1. Blokada mechanizmu różnicowego
  2. Zbiornik na wodę 2500 l
  3. Przedział pasażerski na 4 osoby
  4. Autopompa

 

3. Tryb przetargu

Pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;

- Adres siedziby oferenta;

- Numer telefonu;

- Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;

- Datę sporządzenia oferty;

- Oferowaną cenę brutto;

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 

4. Cena wywoławcza samochodu

Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 9.200,00 złotych /dziewięć tysięcy dwieście złotych/ na podstawie decyzji Komisji i wyceny rzeczoznawcy samochodowego z dnia 4 grudnia 2018 roku. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 500,00 otych słownie: pięćset złotych 00/100. Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Głuchołazach

55 8891 0000 2015 6507 9312 0003

Wadium wpłacone przez oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na konto wpłacającego, a oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę – zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna.

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:

 

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48 – 340 GŁUCHOŁAZY

„Oferta na zakup samochodu Jelcz 005”

– nie otwierać przed dniem 30.04.2019 roku do 12.00

 

Ofertę należy przesłać listownie pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Miejskim
w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy /sekretariat/.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 30 kwietnia 2019 roku do godziny 12.00

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 30 kwietnia 2019 roku o godz. 12.15 /wtorek/ w pokoju nr 31, III piętro, w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy.

 

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Urząd Miejski w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy.

Pojazd będzie udostępniony zainteresowanym w dniach 15 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku,
w godzinach od 09.00-13.00.

Osoba do kontaktu: Andrzej Kozakiewicz, tel. kontaktowy 661 915 048 oraz Magdalena Grześków tel. 77 40 92 155

 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert.

 

9. Inne informacje:

1)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.

2)    Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

3)    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

4)    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.

 

Załączone dokumenty – pliki do pobrania:

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie – oferta.- tutaj

Załącznik nr 2 – Umowa Kupna – Sprzedaży Samochodu - tutaj

Zdjęcia - tutaj