Drukuj
Odsłony: 707

foto 1

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00

Fax 077 409 21 01

e-mail: so@glucholazy.pl

 

 

 

2. Przedmiot przetargu:

 

Marka i typ pojazdu: Star P 244L pożarniczy;

 

Numer rejestracyjny OPD 434R;

 

Nr identyfikacyjny (VIN) PL 244L0210611;

 

Kolor: czerwony;

 

Rodzaj paliwa: olej napędowy;

 

Moc silnika: 96 kW ;

 

Rodzaj silnika: Z.S;

 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna;

 

Rok produkcji: 1987 rok;

 

Rodzaj nadwozia: specjalny;

 

Data pierwszej rejestracji: 04.08.1987;

 

Przebieg w km: 9300 km

 

 

 

Wyposażenie:

 

  1. Blokada mechanizmu różnicowego
  2. Zbiornik na wodę 2500 l
  3. Przedział pasażerski na 4 osoby

 

 

 

3. Tryb przetargu

 

Pisemny przetarg ofertowy.

 

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

 

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;

 

- Adres siedziby oferenta;

 

- Numer telefonu;

 

- Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;

 

- Datę sporządzenia oferty;

 

- Oferowaną cenę brutto;

 

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 

 

 

4. Cena wywoławcza samochodu

 

Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 10.100,00 złotych /dziesięć tysięcy sto złotych/ na podstawie decyzji Komisji i wyceny rzeczoznawcy samochodowego z dnia 4 grudnia 2018 roku. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 500,00 otych słownie: pięćset złotych 00/100. Wadium należy wpłacić na konto:

 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Głuchołazach

 

55 8891 0000 2015 6507 9312 0003

 

Wadium wpłacone przez oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na konto wpłacającego, a oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę – zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna.

 

 

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:

 

 

 

Gmina Głuchołazy

 

ul. Rynek 15

 

48 – 340 GŁUCHOŁAZY

 

„Oferta na zakup samochodu Star P 244L”

 

– nie otwierać przed dniem 30.04.2019 roku do 12.00

 

 

 

Ofertę należy przesłać listownie pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Miejskim
w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy /sekretariat/.

 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 30 kwietnia 2019 roku do godziny 12.00

 

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

 

 

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 30 kwietnia 2019 roku o godz. 12.15 /wtorek/ w pokoju nr 31, III piętro, w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy.

 

 

 

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

 

Urząd Miejski w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy.

 

Pojazd będzie udostępniony zainteresowanym w dniach 15 kwietnia do 24 kwietnia 2019 roku,
w godzinach od 09.00-13.00.

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Kozakiewicz, tel. kontaktowy 661 915 048 oraz Magdalena Grześków tel. 77 40 92 155

 

 

 

 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

 

którejkolwiek z ofert.

 

 

 

9. Inne informacje:

 

1)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.

 

2)    Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

 

3)    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

 

4)    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.

 

 

 

Załączone dokumenty – pliki do pobrania:

 

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie – oferta. - tutaj

 

Załącznik nr 2 – Umowa Kupna – Sprzedaży Samochodu - tutaj

Zdjęcia - tutaj