1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji.

4. Konsultacje odbywać będą się w dniu 7 października 2018 r. w godzinach od 14.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, sala posiedzeń II piętro.

5. Pełny tekst projektu Programu współpracy Gminy Głuchołazy na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (tutaj), w Biuletynie Informacji Publicznych (tutaj) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarz Miasta.