O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Alei Jana Pawła II w Głuchołazach wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko - tutaj

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Kościuszki w Głuchołazach w poszerzonych granicach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - tutaj