sesja rady miejskiej

Zapraszam na XV sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się
27 listopada 2019 roku o godz. 09.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)    przedstawienie porządku obrad

c)     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacja o formach zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy Głuchołazy.

3. Informacja o działaniach promocyjnych Gminy, w tym działalność CIT w 2019 r. oraz przygotowanie do sezonu zimowego 2019-2020.

4. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego za lata 2018-2019 oraz plany na 2020 r.

5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz
o udzielonych odpowiedziach.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLII/430/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

13. Odczytanie protokołów pokontrolnych.

14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie XV Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Migała

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielania zwolnień radnym od pracy zawodowej
w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/