mietniki
Informujemy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził do obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi następujące zmiany tj.:

  • "jeżeli właściciele nieruchomości nie dopełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłacą podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  wysokości - 24 zł. miesięcznie od osoby"
  • w budynkach wielorodzinnych wprowadzono odpowiedzialność zbiorową, czyli jeżeli tylko jeden mieszkaniec nie będzie segregował śmieci to spowoduje to wzrost opłat dla wszystkich mieszkańców przypisanych do danej wiaty/boksu/punktu śmietnikowego.

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)

"Art. 6ka [Skutki niedopełnienia obowiązków] 

  1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. 
  2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3."

 

Apelujemy o przestrzeganie zasad segregacji odpadów komunalnych oraz umieszczanie ich we właściwych pojemnikach.

 

Przypominamy również, że odpady pochodzące z remontu np. gruz, sanitariaty, panele podłogowe w ilości 100 kg/mieszkańca/rok można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na dawnym wysypisku odpadów w Głuchołazach (za cmentarzem). Natomiast elektrosprzęt i gabaryty można wystawić w wyznaczone terminy zgodnie z harmonogramem lub również oddać na PSZOK.

 

Informację związaną z przypisaną do nieruchomości wiatą/boksem/punktem śmietnikowym udziela zarządca nieruchomości.