Na terenie województwa opolskiego od 2016 roku trwa proces regulacji stanów prawnych pasów drogowych. W latach 2016-2019 został zrealizowany etap I, a w latach 2020-2023 będzie realizowany etap II czynności geodezyjnych dotyczących pasów dróg krajowych (w tym autostrady A-4), polegający na wznowieniu znaków granicznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

W związku z powyższym:

1 Będą realizowane prace geodezyjne związane z pomiarami granic pasa drogowego realizowanych w ramach ww. zadania. Zaznaczamy, że znaki graniczne i urządzenia zabezpieczające te znaki, podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2019r. poz. 725 ze zm.), natomiast ochrona świadków betonowych z napisem "Pas Drogowy" podlega ochronie własności na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego.

2 Informujemy o konieczności zaprzestania zajmowania pasa drogowego w sposób nieupoważniony, gdy w wyniku wyżej wymienionych prac geodezyjnych ujawnione zostanie zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (np. budowlą, pracami rolnymi, itp.), zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 698 ze zm.) wymaga Każdorazowego wystąpienia do GDDKiA Oddziału w Opolu, o odpowiednie zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej lub zawarcie umowy. Za zajęcie pasa drogowego może być pobrana opłata.

Art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm. ) stanowi, że "Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego."

Taki zakaz obejmuje również przypadki nanoszenia błota na drogi krajowe przez pojazdy i maszyny rolnicze, z terenów rolnych przylegających do pasa drogowego. Przypadki takie szczególnie zaobserwowano podczas jesiennych prac polowych. Kierowcy pojazdów i maszyn rolniczych nie zwracali uwagi na to, że wjeżdżając z pola na jezdnię drogi publicznej nanoszą błoto przez co stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Za naruszenie ww. zakazu art.91 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz 821 ze zm.) przewiduje karę grzywny do 1500 złotych albo karę nagany. Art. 91 stanowi bowiem "Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany".

Wobec powyższego, GDDKiA Oddział w Opolu zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji prawnych od osób które zniszczą, przesuną lub uczynią niewidocznymi ww. znaki graniczne oraz zajmują pas drogowy bez wymaganego zezwolenia zarządcy dróg.