sesja rady miejskiej
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2020 roku o godz. 12.40 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)    przedstawienie porządku obrad

2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XIX/193/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

3.
Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Mariusz Migała

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielania zwolnień radnym od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/