Drukuj
Odsłony: 18974

 

sesjaZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej

 w Głuchołazach

 zawiadamia,

 że w dniu 27 stycznia 2016r. o godz.1100

 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XV SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1.Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

b)      przedstawienie porządku obrad;

c)      powołanie sekretarza obrad;

d)     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.

4.Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej za 2015r.

5.Informacja o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór” oraz plan na lata 2016-2020

6.Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego.

7. Informacja na temat realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy za 2015 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016r.;

b) projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata  2016-2019;

c) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Głuchołazy;

d) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

e) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody na terenie Miasta i Gminy Głuchołazy;

f) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Miasta i Gminy Głuchołazy;

g) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Gminy Głuchołazy”;

h) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy;

i) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic Kraszewskiego i Świdnickiej;

j) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VII/59/15 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-090/13;

k) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

l) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu wspierania zadań realizowanych na terenie Gminy Głuchołazy przez stowarzyszenia prowadzące działalność rekreacyjną i sportową.

11.Wolne wnioski.

12. Zamknięcie XV sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul

Serdecznie zapraszamy!