DSC05030

W dniu 24 lutego 2016 roku w siedziebie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15 odbyła się XVI Sesja Rady Miasta. W toku prowadzonych obrad przyjęto ich porzadek, a w efekcie końcowym Rada Miasta podjęła następujące uchwały:

-   w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Nieskiej Emisji dla Gminy Głuchołazy;

-   w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na rok 2016;

-   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejdla Gminy Głuchołazy na lata 2016 - 2019;

-   w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, i leśnego od osób fizycznychw drodze inkasa należnosci pieniężnych, określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

-   w sprawie zarzadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa Sołectwa Polski Świetów;

-   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoscizwierzat na terenie Gminy Głuchołazy w 2016 roku;

-   w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, dla terenu we wsi Pokrzywna w rejonie działek nr 224, 226, 223;

-   w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna w rejonie działek nr 224, 226, 223;

-   w sprawie zmiany Uchwały nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-090/13.

Ponadto wstępnie przyjeto termin XVII Sesji Rady Miejskiej, który przypada na dzień 2-go marca 2016 roku.