DSC05015Dnia 23 maja 2016 r. odbyła się kolejna sesja Miejskiej Rady Seniorów. Była to już piąta sesja od czasu jej powołania uchwałą Rady Miasta w Głuchołazach NR VII/60/15 z dnia 25 marca 2015 r.

Jako, że Miejska Rada Seniorów statutowo jest organem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym w strukturze władz miasta, uwaga tego ciała skupiona jest głównie na tematyce dotyczącej seniorów. W skład Rady wchodzą właśnie

seniorzy, reprezentujący różne organizacje zajmujące się starszymi mieszkańcami miasta. Mają więc doskonałe rozeznanie w potrzebach i oczekiwaniach tej grupy społeczeństwa wobec władz Głuchołaz i starają się w sposób konstruktywny je zdefiniować i przedstawić pod dyskusję lub decyzje Rady Miasta.

Właśnie taką formę miały obrady ostatniej sesji. Wszystkie głosy były odsłuchane, szczegółowo omówione i spisane w formie protokołu. Zapadła też decyzja o podjęciu starań aby na kolejne sesje zapraszać radnych zajmujących się konkretnym tematem, wówczas na bieżąco seniorzy będą mogli uzyskać pełną informację na określony temat i znacznie przyspieszyć rozwiązanie zaistniałego problemu czy wniosku.

Również i na tej sesji poproszono Pana Piotra Wierzbickiego Sekretarza Miasta o ustosunkowanie się do pisma Przewodniczącej MRS Pani Elżbiety Zborowskiej, dotyczącego procedury uhonorowania przez władze państwowe i miasta par o długim stażu małżeńskim. Pan Sekretarz zobowiązał się zająć tematem i udzielić odpowiedzi w najbliższym czasie.

Podjęto również i inne tematy. Kolejnym była sprawa szaletu miejskiego, a głównie jego lokalizacji i zadbania o właściwe warunki higieniczne. Szalety winny mieć dogodne miejsce i należy zadbać o ich szybkie uruchomienie/zbudowanie.

Kolejnym zgłoszonym wnioskiem, było zainteresowanie właściwych wydziałów Urzędu sprawą :

bieżącego porządkowania podwórek przylegających do budynków wykupionych i zarządzanych przez wspólnoty.

zobligowania właścicieli niezabudowanych prywatnych posesji w okolicach szpitala MSW do wykoszenia zarastających je traw i chwastów,

dostosowania wybranych przebieralni na terenie Basenu Miejskiego dla potrzeb niepełnosprawnych.

W dyskusji powrócono do wcześniej omawianego bardzo ważnego tematu organizacji/budowy Domu Dziennego Pobytu, przeznaczonego dla ludzi starszych, potrzebujących opieki, szczególnie w godzinach pracy ich opieku liczby seniorów.

Zredagowano wniosek o zabezpieczenie przez Urząd Miasta finansów na tzw. wkład własny dla organizacji senioralnych, będących stowarzyszeniami „non profit”, które starają się o dotacje w programach unijnych.

Ponadto Przewodnicząca Pani Elżbieta Zborowska w krótkich słowach przedstawiła działania reaktywowanego przez Miejską Radę Seniorów Klubu Seniorów przy Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż Klub posiada także drugą lokalizację, przekazaną do nieodpłatnego użytkowania przez MSM na osiedlu Koszyka. Lokal wymaga przystosowania do potrzeb Klubu i jego otwarcie przewidywane jest po wakacjach. Aktualnie Klub działa w pełni w lokalizacji na Osiedlu Tysiąclecia. Prowadzone są tam zajęcia sportowo-rekreacyjne, prozdrowotne, edukacyjne i kulturalno-rozrywkowe. Pełną informację na temat pracy Klubu można uzyskać na klubowej stronie na facebooku. W najbliższym czasie Klub zostanie zarejestrowany jako Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz „Wichrowe Wzgórze”.

Następnie Pani Teresa Cichoń Przewodnicząca Oddziału w Głuchołazach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przekazała zebranym informację dotyczącą organizowanych przez Związek wczasów, wczasów zdrowotnych , wycieczek. Bardzo ciekawa i bogata oferta. Szczegółowe informacje na ich temat można uzyskać w siedzibie Związku mieszczącej się przy Placu Solidarności w Głuchołazach.

Sesja Miejskiej Rady Seniorów przebiegała sprawnie i sprecyzowane uwagi i wnioski znalazły akceptację wszystkich zebranych.