Aktualności

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXIX/411/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 września do 3 października 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48 – 340 Głuchołazy, Rynek 15, w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy na stronie internetowej bip.glucholazy.pl

Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Głuchołazy.

więcej

"Aktywne senior - zdrowy senior" - umowa podpisana ze Stowarzyszeniem Seniorów Głuchołaz "Wichrowe Wzgórze" - więcej informacji na stronie BIP - tutaj

Więcej 

Trwający od 12 lat program Gminy Głuchołazy, skierowany do wszystkich wspólnot mieszkaniowych na jej terenie, umożliwia uzyskanie dofinansowania ze środków własnych gminy na odnowienie elewacji. O zasadności wprowadzenia oraz efektach tego programu pisaliśmy już kilkakrotnie. Przy rokrocznym opracowywaniu budżetu gminy regułą stało się zabezpieczenie przez Burmistrza Głuchołaz stosownej kwoty (ok. 100 tys. zł) na jego kontynuację. Dzięki podejmowanym uchwałom przez

 Więcej

Okres wakacyjny pozwala uczniom i kadrze pedagogicznej odpocząć od zgiełku szkolnego, natłoku zadań domowych, sprawdzianów itd. Zaplanowane lub spontaniczne podróże, te wielkie i i te małe pozwolą na regenerację sił, które będą niezbędne w nowym roku szkolnym. Ale na regenerację zasługują też pomoce dydaktyczne i obiekty szkolne. Dlatego, kiedy w szkole nie ma

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomościami położonymi w Głuchołazach

więcej

Szanowni Mieszkańcy

 

Informuję, że Gmina Głuchołazy zamierza ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza o dofinansowanie dla projektu na  przedsięwzięcie związane z:

1.  Wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( w przypadku budynków jednorodzinnych ) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na bardziej ekologiczne źródła ciepła.

2.     Likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowych

więcej

Więcej

Wymagająca pogoda nie zniechęciła uczestników Głuchołaskiego Maratonu Kolarskiego AUDAX 2019 do zmierzenia się ze sto dwunasto kilometrową trasą w bardzo zróżnicowanym terenie. Nie mogło zabraknąć trasy rodzinnej (27 km), na którą wyruszyły wielopokoleniowe rodziny. W dniu 4 sierpnia 2019 roku parking przy Inter Marche w Głuchołazach zamienił się w

Więcej informacji dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem - tutaj

Więcej
ZAWIADOMIENIE

w dniu 09 sierpnia 2019 r. o godzinie 8.00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 Więcej

W 2019 roku członkowie kolarskiego klubu Victoria Głuchołazy kierują swoją pomoc do 15-sto letniego Stanisława Bogusz z Jarnołtówka, u którego kilka tygodni temu zdiagnozowano nowotwór węzłów chłonnych czyli ziarnicę. Choć koszty podjętego już przez Stasia leczenie refundowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia, to przeorganizowanie całego życia nie tylko

 Więcej

Niebawem ruszy nabór na bezpłatne szkolenia, dzięki którym mieszkańcy Gminy Głuchołazy będą mogli podnieść poziom kompetencji cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W trakcie kursów nauczą się jak skutecznie korzystać z dobrodziejstw mediów cyfrowych na co dzień. Z oferty skorzystać będzie mogło około 150 osób powyżej 25. roku życia. Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy” jest

 Więcej

Burmistrz Głuchołaz w dniu 12 lipca 2019r. podpisał porozumienie w ramach którego umożliwiono gminie udział w procesie wdrażania Programu Czyste Powietrze. Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy uczestniczy w przygotowaniu wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w

Więcej
Uroczystą galą, przeprowadzoną 17.06.2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Oddział Regionalny KRUS w Opolu zakończył etap wojewódzki kolejnych edycji dwóch, organizowanych przez siebie, konkursów: Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Więcej
Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1510
z późn zm.).

Więcej
Od dnia 1 października 2015r, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz.1506) rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracowali i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie miał przyznane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, może dokonać wyboru, gdzie będą odprowadzane za niego składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.