Aktualności

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2019 roku.

więcej

Więcej
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich średnich (ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych) szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska,
Pana Pawła Adamowicza.

Odszedł wybitny samorządowiec, wspaniały człowiek.

W obliczu tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta oraz 
wszystkimi, których ta bezsensowna śmierć napełniła smutkiem.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach dr hab. Mariusz Migała


czarna wstążka

image001

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników , niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału tj.;

image001

Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie są wystawiane tylko w formie elektronicznej e-ZLA i rolnik nie musi dostarczać osobiście zaświadczenia w celu nabycia prawa do świadczenia.

Więcej
8 lutego 2019 roku od godz. 11:00
w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie przy ulicy Obrońców Tobruku 5 odbędzie się konferencja pn. „Moja firma w 2019 roku – zmiany przepisów oraz nowe możliwości”.

Więcej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach się IV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Burmistrz Głuchołaz zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych. Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach lub pocztą na adres Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

Więcej

Gościnna sala widowiskowa Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach ledwie pomieściła zgromadzoną publiczność na imprezie pod nazwą Gwiazdka Pokoleniowa 2019. A było co oglądać, ponieważ wykonawców było również nie mało. Wśród widzów w imieniu Burmistrza Głuchołaz na widowni zasiadł

 Więcej

W środkach masowego przekazu pojawiły się komunikaty o możliwość pobicia rekordów pod względem opadów śniegu. A więc zima zagościła na dobre. IMGW - PIB OSTRZEGA: ŚNIEG opolskie (6 powiatów) od 15:00/04.01 do 22:00/04.01.2019 przyrost pokrywy 5-10 cm. Dotyczy powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko - kozielski, krapkowicki, oleski, prudnicki i strzelecki.

Foto Marek Szymanowski.

 

 Więcej

Głuchołazianie wspólnie z mieszkańcami Prudnika oraz odwiedzającymi rejon Gór Opawskich turystami przywitali Nowy 2019 Rok na najwyższym szczycie woj. Opolskiego - Kopie Biskupiej (890 m n.p.m.). Z kolei Kopa Biskupia przywitała swoich zdobywców iście zimową aurą z mnóstwem śniegu. Atrakcji było co niemiara. Począwszy od

Więcej 

Ostatni dzień 2018 roku stał się wielkim świętem miłości, oddania i wzajemnego szacunku. Osiem par małżeńskich w sali ślubów głuchołaskiego Urzędu Miejskiego odebrało z rąk Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, który nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To odznaczenie państwowe ustanowiono jako

Na podstawie art. 546 ust. 1 i 6 ustawy Prawo wodne (t.j. z dnia 20 lipca 2017r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) ogłaszam wykaz decyzji o warunkach zabudowy (WZ) wydanych w latach 2004 - 2017, na obszarach określonych następnie jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne, dla których nie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę ani nie zostało dokonane zgłoszenie budowy, wskutek czego decyzje wygasły z dniem 1.01.2018r. na podstawie art. 546 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy (WZ) wydanych w latach 2004-2017 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Więcej
Realizując zapisy Uchwały nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmienionej Uchwałą nr XLVIII/473/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018r. Burmistrz Głuchołaz ogłasza termin, tryb i zasady wyborów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach. Lista kandydatów dostępna tutaj.

Burmistrz Głuchołaz ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.). Wyniki dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.