Informacja o jakości powietrza - tutaj

Szanowni Mieszkańcy

 

Informuję, że Gmina Głuchołazy zamierza ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza o dofinansowanie dla projektu na  przedsięwzięcie związane z:

1.  Wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( w przypadku budynków jednorodzinnych ) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na bardziej ekologiczne źródła ciepła.

2.     Likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowych

 

Wobec powyższego zapraszam zainteresowanych mieszkańców Gminy Głuchołazy dodatkowym dofinansowaniem do złożenia DEKLARACJI .

Wypełnianie deklaracji pozwoli określić skalę zapotrzebowania w Gminie Głuchołazy na wymianę źródeł ciepła i przystąpić do programu mającego na celu poprawienie jakości powietrza.

W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie od 34% do 68% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji ( poziom dofinansowania będzie określony w późniejszym etapie, uzależniony będzie od ilości zainteresowanych osób).

W deklaracji należy ująć przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2021

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu.

Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków  dofinansowania.

 

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pok. nr 5 (parter)  oraz na stronie internetowej www.glucholazy.pl

Deklaracje będą przyjmowane do 23 września 2019r. w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach pok. nr 5

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 5 lub pod nr tel. 77 40 92 130, 77 40 92 132.

 

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Deklaracja przystąpienia do projektu

Burmistrz Głuchołaz

Edward Szupryczyński