Polityka prorodzinna i prosenioralna w Gminie Głuchołazy

Od 2013r. w Gminie Głuchołazy funkcjonują Programy:

Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+”

Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”

 

Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” ma na celu :

  1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej i  kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
  2.  zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych ( i nie tylko) poprzez system ulg i zwolnień umożliwiający korzystanie członkom takich rodzin z oferty imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych na preferencyjnych zasadach.

Program skierowany jest do:

· rodzin wielodzietnych ( w tym także rodzin zastępczych) wychowujących troje lub więcej dzieci do 18 roku życia, a jeżeli dzieci kontynuują naukę, do 26 roku życia,  

· rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko do 16 roku życia  z orzeczoną niepełnosprawnością, dziecko niepełnosprawne w wieku od 16 do 18 lat  z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, a jeżeli dziecko uczy się nadal , to do 26 roku życia.

· pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Udział rodzin nie jest warunkowany sytuacją materialna rodziny.

 

Celem Programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” jest:

  1. Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych,
  2. Tworzenie warunków do integracji osób starszych,
  3. Rozwój wielu form aktywności społecznej, kulturalnej,
  4. Zwiększenie dostępności usług dla tej grupy wiekowej

Program ten powstał z myślą o osobach starszych, które skończyły 65 lat życia, mieszkańców gminy Głuchołazy.

 

Jak działają Programy -system ulg i zniżek

Realizacja obu Programów polega przede wszystkim na zastosowaniu szeregu ulg i zniżek mających na  celu zaspokajanie potrzeb opiekuńczych, edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych członków rodzin i osób starszych.

System ulg i zniżek tworzą Partnerzy Programów:  Gmina Głuchołazy i Partnerzy prywatni.

Dla rodzin  wielodzietnych i wychowujących niepełnosprawne dziecko przewidziano mniejsze opłaty za żłobek i przedszkole.

Rodzice dzieci ponoszą jedynie opłaty za wyżywienie dzieci i nie płacą tak zwanej „opłaty stałej”, która jest pokrywana z budżetu Gminy.

Dla rodzin wielodzietnych (lub wychowujących dziecko niepełnosprawne) oraz seniorów wprowadzono ulgi (50% ceny biletu wstępu) na wszystkie imprezy organizowane przez/i w Centrum Kultury w Głuchołazach (kino, spektakle, kabarety, opery) oraz Głuchołaski Ośrodek Sportu i Rekreacji (lodowisko, kąpielisko, siłownia, zajęcia rekreacyjne i sportowe).

Rodziny wielodzietne (lub wychowujące dziecko niepełnosprawne) mają pierwszeństwo na otrzymanie mieszkania socjalnego w Głuchołaskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Głuchołazy.

Dla rodzin i seniorów zapewniono również możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych w centrum wolontariatu w Głuchołazach

 

Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” oraz Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”  tworzą również  podmioty prywatne i jednostki organizacyjne z zakresu kultury, sportu i edukacji niepowiązane z samorządem, które zadeklarowały chęć przystąpienia do Programów

Prywatni przedsiębiorcy udzielają zniżek i ulg na oferowane usługi i produkty.

Lista Partnerów Programów niepowiązanych z samorządem

 

Zostań Partnerem Programów „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” oraz Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”

Burmistrza Głuchołaz serdecznie zaprasza prywatnych przedsiębiorców do włączenia się  do tworzenia i realizacji Programów „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” oraz Program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla SenioraForma i wielkość udzielonej pomocy/zniżek/ulg zależy tylko i wyłącznie od podmiotu prywatnego. Do współpracy zapraszamy zarówno podmioty lokalne jak i działające poza terenem Gminy Głuchołazy, niezależnie od sektora, czy wielkości.

 

Firmy i instytucje, które przystępują do programu są promowane przez Gminę.

 

Karta „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” i „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu jest posiadanie imiennej Karty , która jest ważna z dokumentem tożsamości.

Kartę taką otrzymuje każdy członek rodziny oraz senior.

Aby otrzymać Kartę „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” i „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych, Ip. pok.pok.zędzie Miejskim w Głuchołazach Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych , IIp. nr  nr 16. odpowiedni wniosek, do pobrania: