Drukuj

Do podstawowego zakresu działania na stanowisku Audytora, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
należy prowadzenie niezależnej i obiektywnej działalności, której celem jest wspieranie Burmistrza w realizacji
celów i zadań w szczególności przez:


1) prowadzenie audytów wewnętrznych, których celem jest wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań
przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności
doradcze,
2) systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim pod względem adekwatności, skuteczności
i efektywności tej kontroli,
3) przygotowanie na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego Urzędu,
4) wykonanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
5) dokumentowanie przebiegu i wyników audytu oraz prowadzenie akt stałych i sprawozdawczości z wykonania
planu audytu wewnętrznego,
6) w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu,
7) wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza, których celem jest usprawnienie jednostki.