tel. 77 40 92 135

 

Główny Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej Urzędu .

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:
1) prowadzenie dokumentacji kadrowej,
2) ewidencja czasu pracy,
3) opracowywanie i aktualizacja informacji o potrzebach kadrowych,
4) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu zgodnie z wymaganiami prawa pracy, przechowywanie akt
osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli.
5) kontrola aktualność obowiązkowych badań lekarskich.
6) uczestniczenie w opracowywaniu regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem.
7) organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze pracowników Urzędu i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
8) przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dotyczących służby przygotowawczej pracowników Urzędu
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
9) prowadzenie spraw wynikających z przepisów bhp,
10) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem pracowników.