Jednym z objawów uzależnienia jest silne, nawracające pragnieniem zażywania konkretnych substancji psychoaktywnych. Można uzależnić się od alkoholu, leków, narkotyków, palenia tytoniu, ale nie tylko. Uzależnienia, które zmuszają chorego do wykonywania konkretnych czynności, nazywamy uzależnieniami behawioralnymi. W tym wypadku, jako źródło uzależnienia wskazuje się na wzmożoną pracę, hazard, Internet, gry komputerowe, a nawet robienie zakupów.

Wybór odpowiedniego rodzaju placówki jest niezmiernie ważny, ponieważ podjęte leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej. Wybór formy leczenia zależy w duże mierze od postawionej diagnozy.

Osoby nadużywające alkoholu można zgłaszać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach, która m.in. podejmuje czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez:

a)     przyjmowanie zgłoszeń o nadużywaniu alkoholu,

b)     zbieranie dokumentacji potwierdzającej występowanie problemów alkoholowych,

c)     prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego,

d)     kierowanie na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu  leczniczego,

e)     kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, Głuchołazy, tel.77/40 92 134

 

Pomoc osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin świadczą także środowiska abstynenckie zrzeszone w poniższych stowarzyszeniach:

-       Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Azyl”, ul. Plac Basztowy 4, Głuchołazy, tel. 77/4393 459

-       Stowarzyszenie „Słoneczna Dolina”, ul. Wieniawskiego 5, Głuchołazy, tel.77/4591 339

 

Szczegółowe informacje dot. uzależnienia od alkoholu oraz szkód zdrowotnych znajdują się na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod niżej podanymi linkami:

-       uzależnienie

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/uzaleznienie

-       szkody zdrowotne

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/szkody-zdrowotne

-       działanie alkoholu na organizm

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/dzialanie-alkoholu-na-organizm

-       picie ryzykowne i szkodliwe

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/picie-ryzykowne-i-szkodliwe

-       sygnały ostrzegawcze

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/sygnaly-ostrzegawcze

-       autodiagnoza

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/autodiagnoza

-       kobiety i alkohol

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/kobiety-i-alkohol

W ramach pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działa Zespół Interdyscyplinarny. Został on utworzony przyjmując za cel zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy. Zadaniem członków Zespołu jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie.

 

W przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie zakłada się Niebieską Kartę, którą mogą założyć następujące jednostki:

  • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
  • komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • policja,
  • oświata,
  • ochrona zdrowia

 

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest w ramach tzw. grupy roboczej, która pracuje na rzecz konkretnej rodziny.

Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem Nr 50-PR.12/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia
2 lutego 2011r
. i działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach, ul. Aleja Jana Pawła II 14
tel. 77/40 36 222 lub 723 431 866

Dla członków rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz przemoc  działa punkt konsultacyjny, gdzie można bezpłatnie uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz informacyjną. 

Radca prawny oraz specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przyjmują w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 16;15 – 18;15 (możliwe wcześniejsze zapisy tel. 77/ 40 92134)

Psycholog  oraz specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przyjmują w  pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15;15 – 17;15 (możliwe wcześniejsze zapisy tel. 77/ 40 36 229)

Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33

Dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze świadczona jest bezpłatna pomoc psychologiczna. Psycholog przyjmuje w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 14;00 – 18;00.

Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33

Ponadto dla dzieci działają placówki wsparcia dziennego:

-       Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Aleja Jana Pawła II 24, Głuchołazy, tel. 77/ 4396 282

-       Świetlica przy Parafii św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 2, Głuchołazy, tel.77/4394 736

Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie znajduje się na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod niżej podanym linkiem:

http://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy/charakterystyka-zjawiska-przemocy-w-rodzinie

Załączniki:

  1. Wykaz  placówek w woj. opolskim świadczących pomoc w przypadku uzależnienia od alkoholu, narkotyków itp. tutaj
  2. Druk zgłoszenia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach osoby nadużywającej alkoholu, tutaj
  3. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” tutaj
  4. Informator - Zdrowie Psychiczne - tutaj